Компанийн мэргэшлийн

 • Бизнесийн тусгай зөвшөөрөл

 • ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙН АЖИЛЛАГАА


 • FDA БҮРТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 • Хоёр дахь ангилал бол эмнэлгийн хэрэгслийн гэрчилгээ юм

 • Гадаад худалдааны бүртгэлийн маягт

 • Хорио цээрийн бүртгэлд хамрагдах, гарах

 • ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

 • АГУУЛГЫН ХҮСНЭГТ

 • Тестийн үр дүн

 • Шинжилгээний тайлан

 • Шинжилгээний тайлан

 • Үйлдвэрлэлийн бүртгэлийн маягт

 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн гэрчилгээ

 • Эмнэлгийн төхөөрөмж үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл